Nieuws

13-6-2022

WELKE HUURGELDEN KUNNEN GEÏNDEXEERD WORDEN IN JUNI?

De stevige inflatie blijft onze portefeuille teisteren. In de maand juni 2022 kunnen sommige huurgelden ook geïndexeerd worden! Statbel, het nationale bureau voor de statistiek, kondigde een inflatie aan van 8,31 tot 8,97% in mei. Dat heeft geleid tot een stijging van de gezondheidsindex van 110,99 naar 120,25, of een toename met 8,3%, meldt de RTBF. De gezondheidsindex wordt gebruikt voor de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurgelden. Daarom kunnen de huren met 8,3% stijgen! Welke huurprijzen worden met 8,3% verhoogd? • Alleen de huren die in mei zijn afgesloten en in juni ingaan, worden beïnvloed. • Onder bepaalde voorwaarden kan een niet-geregistreerde of mondeling gesloten huurovereenkomst niet geïndexeerd worden. • Als de huurovereenkomst vóór 28 februari 1991 werd afgesloten, moeten de huurder en de verhuurder in de huurovereenkomst de mogelijkheid van indexering hebben voorzien. • Als de huurovereenkomst na 31 mei 1997 afgesloten werd, kan er een uitsluitingsclausule in de overeenkomst staan. Bron: immo.vlan.be
10-4-2022

IS EEN BOD BINDEND

Je doet een bod op een onroerend goed dat door de verkoper ook wordt aanvaard. Nadien heb je spijt en wil je het onroerend goed niet meer kopen. Riskeer je in dat geval een schadevergoeding te moeten betalen aan de verkoper? Een bod is bindend Als je een bod doet op een onroerend goed, dan is dat in principe bindend. Eens de verkoper je bod aanvaardt heb je dan ook in principe een overeenkomst. Je moet dan het onroerend goed waarop je een bod deed aankopen. Ben je nog niet zeker dat je ook een lening zal krijgen laat dan in je bod weten dat je wil kopen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening. Wil je andere opschortende voorwaarden laten inlassen, dan is het aangewezen dat al eveneens te melden bij je bod. Een kwestie van bewijs Beweert de verkoper dat je een bod deed, dan zal die dat wel moeten kunnen bewijzen. Deed je het bod enkel mondeling en niet schriftelijk, dan zal het leveren van dat bewijs niet eenvoudig zijn. Vandaar dat de meeste vastgoedmakelaars er op aandringen je bod ook op papier te zetten. Laat je je bod kennen via een mail of sms, dan riskeer je dat dit als voldoende beschouwd wordt als bewijs. Schadevergoeding Heeft de verkoper je bod aanvaard en wil je uiteindelijk toch niet kopen, dan riskeer je een schadevergoeding te moeten betalen aan de verkoper. In de praktijk wordt daarbij vaak aangeknoopt bij een schadevergoeding van 10 % van de uiteindelijke verkoopprijs van het pand. Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
5-3-2022

NOTARISKOSTEN ZULLEN AANZIENLIJK DALEN

De notariskosten voor een gemiddelde gezinswoning zullen fors dalen, belooft de minister. De tarieven worden herzien. En de consument krijgt nu een transparante factuur van alle notariskosten. Ook het statuut van de notaris wordt gemoderniseerd zodat het beroep toegankelijker wordt voor jongeren. Kosten gedeeld door 2? Voor de aankoop van een gezinswoning worden de administratieve kosten forfaitair vastgesteld op 750 euro voor de koopakte en 550 euro voor de kredietakte. Deze maatregel geldt voor alle vastgoedaktes en vervangt de kosten die in totaal soms konden oplopen tot 2.000 euro. Bovendien worden de kosten verlaagd voor de aankoop van een gezinswoning. Afhankelijk van de aankoopprijs kan de korting op de honoraria van de aankoopakte oplopen tot 12%. Voor de kredietakte geldt voor alle schijven een forfaitaire vermindering van 20% van de erelonen. De verlaging van de kosten is verplicht van toepassing op de aankoop van het enige huis van een gezin. Deze hervorming zal 98% van de woningaankopen goedkoper maken, belooft de minister. Daarnaast geldt voor familieakten, zoals volmachten, akten van erfopvolging, enz., een vast tarief van 195 euro. In de hervorming is ook bepaald dat de administratieve kosten enkel het voorwerp kunnen uitmaken van een forfaitair bedrag van 550 euro in plaats van bedragen die meer dan 1.000 euro bedroegen. De factuur van de notaris zal ook duidelijker en gedetailleerder moeten zijn. Men zal een duidelijk onderscheid moeten maken tussen honoraria, kosten voor derden en administratieve kosten. Bron: Immovlan
2-2-2022

ACTIE 20 jaar!

Sofie De Meester Vastgoed bestaat 20 jaar en dat vieren we graag met u!!! Op 1 februari 2022 bestaan we 20 jaar. We hebben uitdagende en spannende jaren achter de rug en hopen dat er nog vele mogen volgen. We willen samen met onze klanten onze 20ste verjaardag vieren! Dit doen we door onze dienstverlening aan te bieden aan UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN! Sofie De Meester Vastgoed verkoopt uw woning gedurende de hele maand februari aan een sterk verlaagd ereloon. *niet inbegrepen in dit ereloon : verplichte documenten en attesten in het kader van de verkoop van uw eigendom zoals: EPC, elektriciteitskeuring, stedenbouwkundige inlichtingen, kadastrale legger… * inbegrepen: professionele foto’s, publicatie op sociale media, publicatie op www.sofiedemeestervastgoed.be, publicatie op verschillende portaalsites. Het ereloon is pas verschuldigd bij het definitief tot stand komen van de verkoop. Geen resultaat = geen kosten. Deze actie is enkel geldig voor overeenkomsten afgesloten tussen dinsdag 1/02/2022 en dinsdag 28/02/2022 naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van Sofie De Meester vastgoed. Bij intekening op deze actie zal een exclusieve makelaarsopdracht worden opgesteld conform de richtlijnen van het BIV en het CIB. Spring gerust binnen indien u vragen heeft !
12-1-2022

EPC NIET LANGER OP IMMOBORDEN

In oktober vorig jaar konden we goed nieuws brengen over de verplichte vermeldingen rond de huurprijs en de kosten en lasten. Je hoeft dit niet langer op te nemen op het immobord zelf, op voorwaarde dat de informatie duidelijk en volledig vermeld staat in een digitaal zoekertje (op de website van het vastgoedkantoor, een portaalsite, …). Vandaag kunnen we je dezelfde bevestiging geven voor wat de vermelding van het EPC betreft! Concreet: je hoeft de EPC-score en de unieke code/het adres niet langer op te nemen op je immobord indien op het bord enkel de aanduiding ‘te koop/te huur’ en de gegevens van je kantoor vermeld staan. Bron: CIB Vlaanderen
29-12-2021

HUISDIEREN IN EEN HUURWONING

Het houden van huisdieren in een huurwoning is in het verleden al vaak het onderwerp van discussie en kritiek geweest. Hoe zit het vandaag? Is een contractueel verbod op het houden van huisdieren nu al dan niet afdwingbaar? Contractueel verbod Uit de praktijk blijkt dat in vele woninghuurovereenkomsten een contractueel verbod wordt opgenomen op het houden van huisdieren in de gehuurde woning. Bij afwezigheid van een uitdrukkelijk wettelijk kader binnen het woninghuurrecht, zou deze problematiek strikt gezien perfect contractueel kunnen ondervangen worden. Dergelijk verbod heeft in het verleden evenwel gestoten op heel wat kritiek en ook werd in rechtspraak reeds gesteld dat een dergelijk verbod strijdig zou zijn met het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, zoals gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Rechtspraak: verbod niet in alle gevallen afdwingbaar Hoewel het woninghuurrecht zelf deze problematiek nergens uitdrukkelijk regelt, is er wel rechtspraak voorhanden waaruit inderdaad blijkt dat een verbod van de verhuurder op het houden van huisdieren niet in alle gevallen kan worden afgedwongen. Het betreft met andere woorden een kwestie die benaderd moet worden met inachtname van de principes van redelijkheid en billijkheid. Zo oordeelde de vrederechter te Gent dat het houden van een klein hondje door de huurder, dat geen enkele hinder veroorzaakte en nooit alleen gelaten werd, niet kon geweigerd worden. Net omdat het dier geen enkele hinder veroorzaakte en omdat er geen klachten waren van de buren, meende de rechter dat de weigering van de verhuurder niet rechtmatig was. In een andere zaak, oordeelde een vrederechter dan weer wel dat de weigering van de verhuurder gerechtvaardigd kon worden, gezien de vele katten van de huurder ernstige geurhinder veroorzaakten en schade toebrachten aan het gehuurde goed. Pand geschikt? Uit deze uitspraken kon bovendien worden afgeleid dat de vraag of het pand al dan niet geschikt was voor het houden van het dier, van belang was om te bepalen of de weigering van de verhuurder al dan niet gerechtvaardigd kon worden. In deze kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de oppervlakte van het gehuurde goed, de vraag of er al dan niet een tuin aanwezig is, enz. Aantal huisdieren Ook het aantal huisdieren dat door de huurder in het huurgoed wordt gehouden is van belang, zo blijkt uit de rechtspraak. Concreet kan men in de woninghuurovereenkomst dus nog steeds een beding opnemen op grond waarvan men het houden van een huisdier aan de voorafgaande toestemming van de verhuurder onderwerpt. Evenwel zal de verhuurder dit niet in alle gevallen zomaar kunnen weigeren. Het houden van een hinderlijk of groot dier of veel dieren in een goed dat daarvoor niet geschikt is, kan daarentegen wel een rechtmatige grond voor weigering door de verhuurder uitmaken. Bron: Nieuwsbrief CIB
3-12-2021

HUURPRIJS NIET LANGER OP IMMOBORDEN

Lees meer
3-12-2021

VERKOOPRECHTEN IN 2022

De verkooprechten - ook wel registratierechten genoemd - ondergaan in Vlaanderen vanaf 1 januari 2022 - opnieuw- een metamorfose. Hier vindt u een beknopt overzicht van de wijzigingen en wat dit voor u als koper betekent.
21-10-2021

NIEUWE WETGEVING EPC BIJ VERKOOP

Vanaf 1 januari 2022 komen bij de verkoop van een woning of appartement enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 1 januari 2019. Bij de verhuur van woningen blijft een EPC van voor 2019 wel bruikbaar. Waarom? Het EPC werd in 2019 grondig vernieuwd en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Sinds 2021 zijn aan het EPC ook twee belangrijke financiële voordelen gekoppeld: de EPC-labelpremie en het renteloze renovatiekrediet. Voor die beide voordelen is een EPC opgemaakt vanaf 2019 nodig. Op die manier is de koper steeds correct geïnformeerd met een recent EPC. Wanneer? De regeling is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden. Ook indien het compromis nog in 2021 getekend werd met een EPC van voor 2019, zal er steeds een nieuw EPC moeten opgemaakt worden. Niet bij verhuur Niet onbelangrijk: bij de verhuur van woningen blijft een EPC van voor 2019 wel bruikbaar. Bron: CIB
Lees meer
21-6-2021

Onze nieuwe website

Met trots mogen wij u onze nieuwe website voorstellen
Lees meer