Nieuws

12-1-2022

EPC NIET LANGER OP IMMOBORDEN

In oktober vorig jaar konden we goed nieuws brengen over de verplichte vermeldingen rond de huurprijs en de kosten en lasten. Je hoeft dit niet langer op te nemen op het immobord zelf, op voorwaarde dat de informatie duidelijk en volledig vermeld staat in een digitaal zoekertje (op de website van het vastgoedkantoor, een portaalsite, …). Vandaag kunnen we je dezelfde bevestiging geven voor wat de vermelding van het EPC betreft! Concreet: je hoeft de EPC-score en de unieke code/het adres niet langer op te nemen op je immobord indien op het bord enkel de aanduiding ‘te koop/te huur’ en de gegevens van je kantoor vermeld staan. Bron: CIB Vlaanderen
29-12-2021

HUISDIEREN IN EEN HUURWONING

Het houden van huisdieren in een huurwoning is in het verleden al vaak het onderwerp van discussie en kritiek geweest. Hoe zit het vandaag? Is een contractueel verbod op het houden van huisdieren nu al dan niet afdwingbaar? Contractueel verbod Uit de praktijk blijkt dat in vele woninghuurovereenkomsten een contractueel verbod wordt opgenomen op het houden van huisdieren in de gehuurde woning. Bij afwezigheid van een uitdrukkelijk wettelijk kader binnen het woninghuurrecht, zou deze problematiek strikt gezien perfect contractueel kunnen ondervangen worden. Dergelijk verbod heeft in het verleden evenwel gestoten op heel wat kritiek en ook werd in rechtspraak reeds gesteld dat een dergelijk verbod strijdig zou zijn met het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, zoals gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Rechtspraak: verbod niet in alle gevallen afdwingbaar Hoewel het woninghuurrecht zelf deze problematiek nergens uitdrukkelijk regelt, is er wel rechtspraak voorhanden waaruit inderdaad blijkt dat een verbod van de verhuurder op het houden van huisdieren niet in alle gevallen kan worden afgedwongen. Het betreft met andere woorden een kwestie die benaderd moet worden met inachtname van de principes van redelijkheid en billijkheid. Zo oordeelde de vrederechter te Gent dat het houden van een klein hondje door de huurder, dat geen enkele hinder veroorzaakte en nooit alleen gelaten werd, niet kon geweigerd worden. Net omdat het dier geen enkele hinder veroorzaakte en omdat er geen klachten waren van de buren, meende de rechter dat de weigering van de verhuurder niet rechtmatig was. In een andere zaak, oordeelde een vrederechter dan weer wel dat de weigering van de verhuurder gerechtvaardigd kon worden, gezien de vele katten van de huurder ernstige geurhinder veroorzaakten en schade toebrachten aan het gehuurde goed. Pand geschikt? Uit deze uitspraken kon bovendien worden afgeleid dat de vraag of het pand al dan niet geschikt was voor het houden van het dier, van belang was om te bepalen of de weigering van de verhuurder al dan niet gerechtvaardigd kon worden. In deze kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de oppervlakte van het gehuurde goed, de vraag of er al dan niet een tuin aanwezig is, enz. Aantal huisdieren Ook het aantal huisdieren dat door de huurder in het huurgoed wordt gehouden is van belang, zo blijkt uit de rechtspraak. Concreet kan men in de woninghuurovereenkomst dus nog steeds een beding opnemen op grond waarvan men het houden van een huisdier aan de voorafgaande toestemming van de verhuurder onderwerpt. Evenwel zal de verhuurder dit niet in alle gevallen zomaar kunnen weigeren. Het houden van een hinderlijk of groot dier of veel dieren in een goed dat daarvoor niet geschikt is, kan daarentegen wel een rechtmatige grond voor weigering door de verhuurder uitmaken. Bron: Nieuwsbrief CIB
3-12-2021

HUURPRIJS NIET LANGER OP IMMOBORDEN

Lees meer
3-12-2021

VERKOOPRECHTEN IN 2022

De verkooprechten - ook wel registratierechten genoemd - ondergaan in Vlaanderen vanaf 1 januari 2022 - opnieuw- een metamorfose. Hier vindt u een beknopt overzicht van de wijzigingen en wat dit voor u als koper betekent.
21-10-2021

NIEUWE WETGEVING EPC BIJ VERKOOP

Vanaf 1 januari 2022 komen bij de verkoop van een woning of appartement enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 1 januari 2019. Bij de verhuur van woningen blijft een EPC van voor 2019 wel bruikbaar. Waarom? Het EPC werd in 2019 grondig vernieuwd en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Sinds 2021 zijn aan het EPC ook twee belangrijke financiële voordelen gekoppeld: de EPC-labelpremie en het renteloze renovatiekrediet. Voor die beide voordelen is een EPC opgemaakt vanaf 2019 nodig. Op die manier is de koper steeds correct geïnformeerd met een recent EPC. Wanneer? De regeling is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden. Ook indien het compromis nog in 2021 getekend werd met een EPC van voor 2019, zal er steeds een nieuw EPC moeten opgemaakt worden. Niet bij verhuur Niet onbelangrijk: bij de verhuur van woningen blijft een EPC van voor 2019 wel bruikbaar. Bron: CIB
Lees meer
21-6-2021

Onze nieuwe website

Met trots mogen wij u onze nieuwe website voorstellen
Lees meer